Az elektroncsövek alapkapcsolásai. - A katóderősítő.
Bozó Balázs


A katóderősítő széles körben elterjed kapcsolása az elektroncsöveknek, bár nem olyan gyakran használt mint a földeltkatódú kapcsolás. A kapcsolást szokásos még katódkövetőnek, földelt anódúnak, katódcsatolásúnak valamint az angol elnevezésből szabadon magyarítva katódfollowernek is nevezni. A kapcsolás főbb tulajdonságai, röviden összefoglalva:

- Kimenőfeszültsége azonos fázisú a bemenővel
- Az erősítése ≤1.
- Az erősítése igen stabil, független a tápfesz. és a cső jellemzők időbeli változásaitól.
- Bemenőellenállása nagy, bemeneti kapacitása kicsi.
- Kimeneti ellenállása kicsi.
- Jó frekvencia és fázisátviteli karakterisztika
- Munkaellenállása az egyik végén földelhető

Mint látható, ezen tulajdonságai igen kedvezőek és emiatt a kapcsolás igen népszerű meghajtó fokozatok vég-, illetve bemeneteként. A működése igen egyszerű; a bemeneti (rács és a föld pont közé kapcsolt feszültség hatására) feszültség növekedésekor a csövön folyó áram is növekszik, ami az Rt ellenálláson eső feszültséget is növeli. A katóderősítő bemenő és kimenő feszültsége azonos fázisú, ellentétben a földeltkatódú kapcsolással. A katóderősítő fokozat kimenetén a feszültség nagysága és fázisa mintegy megismétli, követi a bemenőfeszültség változásait, ezért is szokás katódkövetőnek nevezni az erősítő kapcsolást. A katódkövető tulajdonságainak magyarázatához ismernünk kell, az ellencsatolt erősítő működését.
Ha egy erősítő fokozat bemenetére visszacsatoljuk annak kimenetét az jelentőssen megváltoztatja az erősítő kapcsolás tulajdonságait. (A visszacsatolt erősítő meglehetősen nagy és szerte ágazó irodalommal és problematika körrel rendelkezik, most ennek tárgyalását mellőzőm, csak a katóderősítő szempontjaiból szükségesekere szorítkozom.) Ha a visszacsatolás azonos fázisban történik akkor pozitív visszacsatolásról beszélhetünk és a bemenő jelhez mintegy hozzáadódik a kimenetről visszacsatolt jel. Ha a visszacsatolás ellenkező fázisban történik a bemenő jelből kivonódik a visszacsatolt jel, annak amplitudóját csökkenti, az egész erősítő fokozat erősítését csökkentve ezzel. Az ellenkező fázisban történő visszacsatolást negatív visszacsatolásnak nevezzük. A pozitív visszacsatolás gerjedékennyé teszi az erősítőt, de pont ezt kihasználva szokásos felhasználása ennek a megoldásnak a különböző oszcillátor kapcsolásokban történik. A negatív visszacsatolás ezzel szemben stabilabbá teszi az erősítőt, növekszik frekvencia átvitele és még számos paramétere javul.
A katóderősítőben az Uki kimenőfeszültséget teljes egészébben visszavezetjük az elektroncső rácsára, tehát a visszacsatolás mértéke 100%-os. Az UGK feszültség, amely az anód áramot vezérli, nem az Ube bemenőfeszültséggel, hanem ennek és az Uki kimenőfeszültségnek a különbségével egyenlő. UGK=Ube-Uki. A munkaellenálláson keletkező feszültségesés tehát Uki=UGK·µ·(Rt/(Rb+Rt)), ahol µ az elektoncső erősítési tényezője; Rb belső ellenállása. (A Ct kondenzátor terészetesen söntölő hatással rendelkezik amit most elhanyagolunk.) Az előbbi képletbe behelyettesítve; UGK= Ube-UGK·µ·(Rt/(Rb+Rt)), amiből UGK= Ube/(1+(µ·Rt/(Rb+Rt))). A fokozat erősítése, A= Uki/Ube= (Ube-UGK)/Ube. A behelyettesítéseket és egyszerűsítéseket elvégezve A= (µ/(1+µ)·Rt)/(Rt+(Rb/(1+µ))). Ha µ/(1+µ)-t µ'-vel jelöljük és Rb/(1+µ)-t Rb'-vel a katóderősítő erősítése A=µ'·Rt/(Rb+Rb'). Az Rb' képletéből látható, hogy a katóderősítőként dolgozó elektroncső egyenértékű belső ellneállása kicsiny. Ha µ≫1, az elektroncső egyenértékű belső ellenállása: Rb'=Rb/µ. Az elektroncső főbb jellemzői közötti összefüggést a Barkhausen-egyenlet adja meg: Rb/µ= 1/S. Ebből tehát Rb'=1/S. Hogy a feszültség esés a lehető legkisebb legyen, katóderősítőként, nagy meredkségű csövet jó használni. Ha a jelleggörbe S meredeksége A/V-ban van kifejezve, akkor az egyenértékű belső ellenállást (Rb'=1/S) Ω-ban kapjuk. Például: az EF80 nagyfrekvenciás pentóda meredeksége S=7mA/V, katóderősítőként az egyenértékű belső ellenállása; Rb'= 1/S= 1/0,007= 143Ω, földelt katódú kapcsolásban pedig a belső ellenállása kb. 0,5MΩ.
Az elektroncső belső ellenállásának csökkenése a katód erősítő legjellemzőbb tulajdonsága. Az oka az, hogy a terhelésen keletkező feszültségingadozások az anódáramot nem csak az anódfeszültség változása következtében változtatja meg, hanem leginkább a rácsfeszültség változtatásával. Ezért ugyanakkora feszültségváltozás a katóderősítő terhelő ellenállásán sokkal nagyobb anódáramváltozást okoz, mint földelt katódú erősítő esetében, mert az egyenértékű belső ellenállása sokkal kisebb. Míg a földelt katódú erősítőben az Rb belső ellenállás söntölő hatása nem, vagy csak alig észlelhető, mivel értéke nagy. A katóderősítőben azonban Rb' a terhelést erősen söntöli, a katóderősítő kimenőellenállása tehát: Rki= Rb'⊗Rt, legtöbbszőr néhányszor 10Ω-os nagyságrendű. Mivel Rb'=1/S, az Rki=Rt/(1+SRt) alakban is felírható amiből levonható az a következtetés, hogy a katóderősítő kimenőellenállása alig függ a munkaellenállástól ha az megfelelően nagy.

A katóderősítő belső ellenállása, ha elhanyagoljuk a cső rács-anód kapacitásán átfolyó áramot valamint a rácsáramot, (mivel ezek értéke meglehetősen kicsiny, így megtehető) akkor a katóderősítő bemeneti ellenállását az elektroncső rács-katód kapacitása és a rácslevezető ellenállás értéke határozza meg. A katóderősítő elektroncsövének CGK rács-katód kapacitásán átfolyó Ibe áram sokkal kisebb, mint a földelt katódú erősítőben. Ennek az az oka, hogy a CGK kapacitásra nem jut az egész Ube bemenőfeszültség, mint a földelt katódú erősítő esetében, hanem annak az Uki-vel csökkentett része. Ezt az áramerősség csökkenést úgy is lehet tekinteni, mintha a bemenő ellenállás megnőtt volna, illetve a CGK kapacitás lecsökkent volna, mivel a kapacitív ellenállás annál nagyobb, minél kisebb a kapacitás. A kapacitív ellenállás és az Rg rácslevezető ellenállás csökkenésének értéke 1/(1-A) értékű. Ha tehát a fokozat erősítése A=0,9 akkor az Rg értékének növekedése közel 10-szeres. Ezt az igen jó bemeneti impedancia és kimeneti impedancia tulajdonságait ennek a kapcsolásnak gyakorta használják impedancia átalakítónak, vagy impedancia-transzformátornak is.

A katóderősítőben használhatunk triódákat, tetródákat és pentódákat is. A pentódát vagy tetródát használunk az üzemmódot az elektroncső gyorsítórácsát áthidaló Cg2 kondenzátor bekötése határozza meg. Ha a kondenzátort a gyorsítórács és a katód közé kötjük, az elektroncső normál pentódaként működik (az a) ábra részlet), míg ha a gyorsítórács és a közös nullavezeték közé kötjük, a váltakozó áram szempontjából az anód és a gyorsítórács rövidre van zárva, és az elektroncső mint trióda dolgozik (a b) ábra részlet).

(Az elektroncsövek alapkapcsolásai) a katóderősítő munkapontjának beállítása a.)(Az elektroncsövek alapkapcsolásai) a katóderősítő munkapontjának beállítása b.)(Az elektroncsövek alapkapcsolásai) a katóderősítő munkapontjának beállítása d.)

A katóderősítő munkapontjának beállítását hasonlóképpen oldhatjuk meg, mint a földelt katódú kapcsolásnál. Az IA0 munkaponti áram által a terhelő ellenálláson előidézett feszültség esés általában nem egyenlő a szükséges előfeszültséggel. Ezért a terhelő ellenállást egyidejűleg katódellenállásként, mint önműködő rácselőfeszültség előállítására, csak néha lehet használni. Ha az Rt munkaellenálláson eső feszültség az előírt rácselőfeszültséget meghaladja, más kapcsolást kell használni. Az ábra b. részletén látható R1-R2 feszültség osztó ellenállást úgy kell választani, hogy az R2 ellenálláson keletkező feszültség esés az Rt ellenálláson keletkezett feszültségesésnél az előírt rácselőfeszültség értékével legyen kisebb: Ue=IA0·Rt-IA·R2. A jelforrást terhelő rácslevezető-ellenállás egyenlő a párhuzamosan kötött R1 és R2 ellenállás eredő ellenállásával. Ezt vegyük figyelembe, mert a bemeneti kör RgCg határozza meg a fokozat alsó határfrekvenciáját. Az R1 és R2 ellenállás gyakorlati értékben a MΩ-os nagyságrendbe szokott esni, R2 pár MΩ, míg R1 10-20MΩ. Ennek a kapcsolásnak egy másik megvalósítása látható a c. ábra részleten. Az Rg rácslevezető ellenállás az R1 ellenállás és a párhuzamosan kapcsolt R2 és R3 ellenállás összege. (Rg=R1+R2⊗R3). Ha az anódfeszültség szűrése nem megfelelő szokásos az R2 ellenállást egy C kondenzátorral áthidalni.

(Az elektroncsövek alapkapcsolásai) a katóderősítő munkapontjának beállítása e.)(Az elektroncsövek alapkapcsolásai) a katóderősítő munkapontjának beállítása f.)(Az elektroncsövek alapkapcsolásai) a katóderősítő munkapontjának beállítása g.)(Az elektroncsövek alapkapcsolásai) a katóderősítő munkapontjának beállítása h.)

Igen elterjedt az d. ábra részleten látható megoldás, amiben az Rt terhelő ellenállás két részre van osztva R1 és R2-re. Az R1 értékét úgy válasszuk meg, hogy a rajta keletkező feszültség esés az előírt rácselőfeszültségű legyen. A rácselőfeszültség előállítható leválasztó szűrő segítségével is. (az ábra e. részlete) Ekkor a C értékét úgy kell megválasztani, hogy a kapacitív ellenállása 8-10ed része legyen alacsony frekvenciákon mint az R3 ellenállás értéke. Ehhez hassonló a h. ábra részlet megoldása is. Ha a terhelő ellenállás eléggé nagy értékű lehet, a katóderősítő fokozat és az előző fokozat között a csatolást a Cg csatolókondenzátor elhagyásával illetve az Rg rácslevető ellenállás nélkül is megoldhatjuk (DC. csatolás). Ez a megoldás az f. ábra részleten látható. Az Rt terhelőellenálláson keletkező feszültségesésnek az V1 elektroncső anódegyenfeszültségénél az üzemi rácselőfeszültséggel kell nagyobbnak lennie. Ha Rt kis értékű, és a terhelésen keletkezett feszültségesés nem elegendő a szükséges rácselőfeszültség létesítéséhez, a terheléssel sorbakapcsoljuk az R1 előtétellenállást, és ezt a Ck kondenzátorral áthidaljuk. (a g. ábra részleten látható) Az i ábra részleten látható katóderősítőben a munkaellenállás nincsen az automatikus rácselőfeszültség körében, az Rt terhelés tehát nem befolyásolja a munkapont helyzetét. Az automatikus rácselőfeszültség R1 ellenállását a Ck áthidaló kondenzátor az anód-váltakozó áram számára rövidre zárja. A Ck értékét itt is úgy kell megválasztani, hogy a legkisebb üzemi frekvencián a söntellenállás értékénél 8-10szer legyen kisebb. Ezt a kapcsolást célszerű használni olyan esetekben (mérő erősítőkben) ahol a bemneti kör időállandóját magas értéken kell tartani, hogy az igen frekvenciák is átvihetőek legyenek.
A d és a h rajz részleten ábrázolt kapcsolások közös tulajdonsága, hogy a bemenő- és a kimenő ellenállásuk értéke a jelforrás Ro belső ellenállásának függvénye; növelésével nő a fokozat kimenő ellenállása, és csökken a bemenő ellenállása, mert a jelforrás belső ellenállásának hatására megváltozik az ellencsatolás mértéke is. A d. ábra szerinti kapcsolás kimenő ellenállása: Rki= 1/( S(1-(Ro/(Ro+Rg)·Rs/(R1+R2)))+1/Rb+1/(R1+R2) ). A h részlet kimenő ellenállását egyszerűbb képlettel számíthatjuk; Rki= 1/(S(Ro/(Ro)+Rg)+1/Rb+1/Rt).

Felhasznált irodalom:
[1] Valkó Iván Péter:Elektroncsövek és félvezetők (Tankönyv kiadó Bp. 1974 ISBN 963170727X)
[2] Szűcs Péter:Elektronika Mindenkinek - Műszaki könyvkiadó, Budapest 1984
[3] Berta István:Rádiókészülékek és Erősítők - Tankönyvkiadó 1956 (Egyetemi tankönyv)
[4] L.B.Kaminyir:A katóderősítő - Rádiótechnika Könyvei 24 (Műszaki könyvkiadó, Budapest 1959)
[5] Tarnay Kálmán:Elektroncsöves kapcsolások (Műszaki könyvkiadó, Budapest 1959)
[6] A.M.Bonics - Brujevics:Elektroncsöves kapcsolások fizikai vizsgálatokhoz (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1962 ETO:621.38:53.07)
[7] Valvo Handbuch 1963: E83CC 139.oldal.