A Pentóda.
Bozó Balázs

A pentóda ötelektródás elektroncső. Mint már a tetróda leírásánál láthattuk annak hátrányos tulajdonságait, a pentóda kifejlesztésének elsődleges célja ezeknek - a tetróda hátrányainak csökkentése, illetve megszüntetése volt. A megszüntetése igen egyszerű módon még egy rács - az anód és a második rács közé - illesztésével oldható meg. Ez az újabb rács rendszerint a katóddal össze van kötve, hogy a nagy pozitív potenciálú elektródákról kiinduló szekunder elektronokat lefékezze, és visszatérésre kényszerítse. Ezt a rácsot a funkciójából kiindulva fékezőrácsnak nevezik. Így a tetródára jellemző szekunder emisszió, éppen úgy elhanyagolhatóvá válik, mint a trióda esetében.

A pentóda katód árama tehát valamennyi elektródafeszültség lineáris kombinációjától függ:

IK = f(Ug1+(Ug212)+(Ug313)+(UA)/µ1a).

Az összefüggés elvileg hasonló alakot nyer, mint amit a triódánál már megismertünk:

IK = K(Ug1+(Ug212)+(Ug313)+(UA)/µ1a)3/2.

A katódáramot lényegileg tehát az Ug1 és az Ug2 befolyásolja. A triódának megfelelő analógiában az alábbi egyenlet alkalmazható:

IK = (p/(p+1))∙K∙(Ug1+(Ug212))3/2.

A kis anódfeszültségek tartományától eltekintve, az árameloszlás igen csekély mértékben változik, és a p árameloszlási tényező p=IA/Ig2, durva közelítésben akár állandónak is tekinthető. (p értéke csőtípustól függően 4...10 közötti szokott lenni.)

Ebből meghatározhatjuk a pentóda SA anódmeredekségének és SK katódmeredekségének kapcsolatát:

SA= δIA / δUg1 = (p/(p+1))∙(δIK / δUg1) = (p/(p+1))∙SK

A fentebbi két meredekség fogalma a triódánál azonos volt, mivel az anód- és a katódáram megegyezett. Több pozitív elektródás elektroncsőveknél több elektróda áramról lehet szó, így a továbbiakban nem beszélhetünk általában meredekségről, rögzíteni kell, hogy melyik elektródafeszültségnek és melyik elektródaáramnak a kapcsolatát vizsgáljuk. Az előbbi egyenletekből:

Rb= δUA / δIA |Ug1; Ug2.

Belső ellenállás végtelen nagynak adódik, amennyiben az árameloszlási tényezőt az anódfeszültségtől függetlennek tekintjük. Mivel a Barkhausen-féle összefüggés általános érvényű, pentódákra is felírható. Rb=∞ alapján µ=∞ adódik, ami természetesen öszhangban van azzal, hogy az anódáramot kifejező képletben elhanyagoltuk az anódfeszültség befolyását.

A pentóda karakterisztikái

A pentóda tényleges karakterisztikáit figyelembe véve szembe ötlik, hogy 0 potenciálú anódra nem jut el anódáram, mert a 3. rács hatásos potenciálja közelítően zérus. Az elektronok tehát nem jutnak el az anódhoz, hanem vissza fordulnak a segédrács felé. Lassan növelve az anódfeszültséget, emelkedik az Ug3 hat. is. A segédrács által csak kis mértékben eltérített elektronok most már túlhaladnak a fékezőrácson, eljutnak az anódhoz. A G3 síkján áthaladó, illetve ott visszaforduló elektronok aránya igen nagy mértékben függ az Ug3 hat.-tól tehát az anód feszültségtől is. Ez magyarázza a karakterisztika kezdeti meredeken emelkedő szakaszát. Az így kialakult, a harmadik rács fékező terében bekövetkező árameloszlás Below-típusúnak nevezzük. A pentóda karakterisztika ennek megfelelő szakasza a zérustól néhányszor 10V-os anódfeszültségig terjedő Below-tartomány. Ha tovább növeljük az anódfeszültséget, nem lesz többé visszafordult elektron, és megszűnik az árameloszlás a G3 fékező terében. A katódáram anód és segédrács közti megoszlás már G2 síkjában eldől. A segédrács síkjában bekövetkező árameloszlást Tank-típusúnak nevezzük, a pentódakarakterisztika ennek megfelelő, igen lankásan emelkedő szakasza a Tank-tartomány. A kettő közötti átmenet jól meghatározható vagyis azt az anódfeszültséget, amely a kettőt elválasztja áramátvételi pontnak is nevezik, értéke a segédrácsfeszültség töredéke; kisebb (feszültségerősítő) pentódáknál UA≈0,3Ug2, nagyobb (végerősítő) pentódáknál UA≈0,1Ug2 körüli a szokásos értéke.
A pentóda belső ellenállása a Blow-tartományban igen kicsi érték 1000Ω nagyságrendű. A Tank-tartományban a belső ellenállás már több nagyságrenddel nagyobb értékű: 100kΩ ... 1MΩ. A Tank-tartománybeli belső ellenállás tehát: Rb= b(UA/IA) ahol b a belső ellenállás-együttható, egy 10 nagyságrendjéhez közel eső állandó. A pentóda gyakorlati felhasználásaiban rendszerint a Tank-tartományon belül marad.

A Philips pentóda szabadalma szolgáltatta a kereskedelmi lehetőségét annak, hogy pentódák jelenhessenek meg világszerte. A pentóda szabadalom még 1927 körül jelent meg. Ebből és az első Phillips pentódából (B443) nőttek ki a ma is használt népszerű típusok. Mind a HiFi, illetve minőségi zenehallgatás, mind a hangszer erősítőkben alkalmazzák még ma is. A kisjelű, illetve nagy frekvenciás pentódák is népszerűek, de azok bemutatása meghaladná a lehetőségeimet és így csak az ismert végpentódák bemutatására szorítkozom. Az egyszerűbb, illetve kisebb teljesítményű rádió végfokokban, illetve magnó, televízió készülékek végfokaiban legnagyobb darab számban eladott végpentódák alighanem az ECF/PCF82, PCF86 sorozatból kerülhettek ki. Általában "A" osztályú beállításban használták őket, a cső burájába össze van építve egy általában a feszültség erősítő feladatot ellátó triódával is, így a készülék építők két csövet nyertek egy búrában. A cső "A" osztályú beállításban kb. 1,5W teljesítmény leadására volt képes, ellenütemű kapcsolásban ennek a duplájára. Ne tévesszen meg senkit, az E/PCL82, illetve E/PCL86-ban a végpentóda később sugártetróda kialakítást nyert, illetve bizonyos gyártók csak azzal gyártották.

Felhasznált irodalom:
[1] Az amatőr 1934. január IX évf. 1. szám
[2] Az amatőr 1934. február IX évf. 2. szám
[3] Szűcs Péter:Elektronika Mindenkinek - Műszaki könyvkiadó, Budapest 1984
[4] Berta István:Rádiókészülékek és Erősítők - Tankönyvkiadó 1956 (Egyetemi tankönyv)
[5] Valkó Iván Péter:Elektroncsövek és félvezetők (Tankönyvkiadó Bp.1974; ISBN 963170727X)
[6] Brent Jessee:EL34 / 6CA7 Tubes
[7] Jochen Gittel:Die Geschichte der EL 34